Regulamin Sklepu

 1. POJĘCIA I DEFINICJE
  1. Himalaya Wellness - firma Himalaya Wellness Poland SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Himalaya Wellness Poland SP. Z O.O.) z siedzibą w Warszawie przy al. Aleje Jerozolimskie 81 (02-001), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741601, NIP 7010833484, Regon 380834475, z kapitałem zakładowym w wysokości 19 372 400,00 zł.
  2. Sklep internetowy - to strona internetową zlokalizowaną pod adresem www.himalayawellness.pl, na której można dokonać zamówienia produktów z oferty firmy Himalaya Wellness. Dalej zwany również "Sklepem".
  3. Konsument – to osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów, które są niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba ta może prowadzić własną działalność gospodarczą, ale ważne, żeby czynności przez nią dokonywane nie miały związku z zakresem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Klient – osoba dokonująca zakupu towarów w Sklepie internetowym.
  5. Faktura – wydruk faktury VAT dostarczony do Klienta jako załącznik do przesyłki z zakupionym towarem.
  6. e-Faktura – cyfrowy obraz faktury VAT dostarczony do Klienta, w postaci pliku PDF, po wybraniu odpowiedniej opcji w systemie Sklepu internetowego podczas dokonywania zamówienia przez Klienta.
 2. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Himalaya Wellness.
  2. Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 3. FAKTURY VAT
  1. Akceptując ten regulamin Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur VAT, jak również ich korekt i duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej pod adres e-mail podany podczas składania zamówienia oraz w formie papierowej pod adres korespondencyjny podany podczas składania zamówienia.
  2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT
  3. Klient otrzymuje fakturę VAT jako dokument załączony do przesyłki z zakupionym towarem
  4. Klient może zgłosić chęć otrzymania e-faktury VAT, kontaktując się w tej sprawie ze sklepem internetowym przez formularz kontaktowy lub pisząc wiadomość e-mail na adres: contactus@himalayawellness.com.
 4. OFERTA PRODUKTOWA
  1. Sklep internetowy ma obowiązek dostarczyć kupiony towar bez wad.
  2. Sklep internetowy jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
  3. Ceny produktów w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
  4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:
   • zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie,
   • wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów,
   • wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji.
   • Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
  6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczonej jest ograniczona liczba towarów.
  7. Do oferowania i sprzedaży towarów ściśle wybranej grupie Klientów o określonych cechach, wybranych wg własnego uznania.
  8. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
 5. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez oficjalną stronę Sklepu internetowego.
  2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie produktu do koszka Sklepu internetowego, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu, akceptacja regulaminu Sklepu internetowego.
  3. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia przedstawionego na stronie Sklepu internetowego w postaci kolejnych kroków dla Klienta.
  4. Złożenie zamówienia, skutkuje dostarczeniem Klientowi automatycznej informacji ze Sklepu internetowego, potwierdzającej przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
  5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż złożone zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji i Klient we własnym zakresie powinien sprawdzić jego status w odpowiednim miejscu strony Sklepu internetowego.
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem, części lub wszystkich, Sklep internetowy wyśle do Klienta stosowną wiadomość, pod adres e-mail podany przez Klienta, z informacją na temat statusu zamawianych towarów i prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie składanego zamówienia i jego składników.
  7. Sklep internetowy uznaje za wiążące dane podanie przez Klienta, w tym adresu dostawy podany w formularzu zamówienia podczas składania zamówienia, pod który Sklep internetowy dostarczy zamówiony towar.
  8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu dostawy:
   • na wyraźną prośbę Klienta
   • zgłoszenia zmiany przed przekazaniem paczki z zamawianymi produktami do kompletacji i nadania w procesie logistycznym, oraz przed przekazaniem paczki do systemu logistycznego Sklepu internetowego celem jej doręczenia
  9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie lub niekompletnie podanych danych w procesie zamówienia.
  10. Modyfikacja listy produktów w prawidłowo złożonym zamówieniu przez Klienta nie będzie możliwa.
  11. Klient ma prawo do anulacji dokonanego zamówienia do momentu przekazania go w procesie logistycznym do doręczenia, co będzie oznaczone w systemie odpowiednim statusem.
 6. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
  1. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia metodami wskazanymi i dopuszczonymi przez Sklep internetowy. Bieżące formy płatności są określone na stronie Sklepu internetowego.
  2. Płatność za zamówiony towar odbywa się wyłącznie w złotych polskich (PLN). Sklep internetowy nie przyjmuje płatności w walutach obcych.
  3. Dokonanie płatności w walucie innej niż wskazana (waluta obca) w punkcie 2 nie jest uznawane za zapłatę za zamawiany towar.
  4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialność za proces oraz skutki przewalutowania i wynikające z niego opłaty i koszty w przypadku, gdy Klient dokonania wpłaty w walucie obcej – innej niż wskazany złoty polski (PLN) przez Sklep internetowy jako jedyna akceptowalna waluta.
  5. W przypadku zwrotu Klientowi środków przelanych przez niego w walucie obcej – innej niż akceptowany złoty polski (PLN), Sklep internetowy dokona przeliczenia jej na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia wymagalności roszczenia (z dnia otrzymania środków przez Sklep internetowy). Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w dni robocze, płatne przelewem online albo kartą płatniczą - w chwili autoryzacji transakcji zapłaty za zamówiony towar.
  2. Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do Sklepu na swoje konto, a także w oparciu o wiadomości e-mail wysyłane przez system Sklepu internetowego.
 8. WYSYŁKA TOWARU
  1. Sklep internetowy dopełni wszelkich starań by maksymalny czas realizacji zamówienia wyniósł nie więcej niż 5 dni roboczych.
  2. Sklep internetowy pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania zamówienia pod adres podany przez Klienta, z którą każdy Klient Sklepu internetowego może zapoznać się w każdej chwili na właściwej podstronie Sklepu internetowego z przedstawionymi kosztami wysyłki.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i KOSZTY ZWROTU RZECZY
  1. Informacje dla Klienta, dotyczące:
   • sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy;
   • kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
   • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient Sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Po upływie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, wygasa prawo Klienta do odstąpienia od umowy ze Sklepem internetowym.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient:
   • musi poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na przykład tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną pod adres Sklepu internetowego dostępny na stronie Sklepu internetowego w odpowiednim formularzu.
   • może skorzystać z wzoru protokołu zwrotu towaru - jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientom Sklepu internetowego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sklep internetowy zwraca otrzymane płatności obejmujące koszt zwracanych produktów z zamówienia, wyłączając koszty transportu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został skutecznie poinformowany o odstąpieniu przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  6. Klient dokonuje zwrotu poprzez przesłanie produktu lub produktów pod adres: Himalaya Wellness – ZWROT OMNIPACK Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska, Rampa 48, dodając na przesyłce w widocznym miejscu dopisek "ZWROT SKLEP Himalaya Wellness", zachowując staranności w prawidłowym zabezpieczaniu produktów na czas ich transportu.
 11. REKLAMACJE
  1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.
  2. W przypadku reklamacji zakupionego towaru zaleca się w pierwszej kolejności kontakt Klienta ze Sklepem internetowym drogą elektroniczną lub z infolinią Sklepu, a następnie odesłanie wypełnionego Protokołu zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem pod adres wskazany w Protokole zgłoszenia reklamacyjnego.
  3. Klient w formularzu Protokołu zgłoszenia reklamacyjnego powinien przekazać dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer EAN, nazwę oraz numer partii/datę ważności reklamowanego produktu oraz opisać przedmiot reklamacji.
  4. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.
  5. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
  6. Klient przedmiot reklamacji przesyła pod adres: Himalaya Wellness – OMNIPACK Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska, Rampa 48, dodając na przesyłce w widocznym miejscu dopisek "REKLAMACJA SKLEP Himalaya Wellness"
  7. Koszt transportu w formie potwierdzonej przez Sklep internetowy jest zawracany przez Sklep w całości o ile reklamacja zostanie uznana za zasadną i reklamacja tyczyła całego zamówienia. Klient dochowuje staranności w odpowiednim zabezpieczeniu produktu na czas jego transportu do Sklepu internetowego.
 12. POZOSTAŁE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 13. POZOSTAŁE
  1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu internetowego oraz zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Sklep internetowy nie przyjął kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  4. Sklep internetowy nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić.
  5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze Konsumenta.