Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Ta strona ("Witryna") jest własnością i jest obsługiwana przez Himalaya Wellness Latvia SIA ("my" lub "nas") w celach informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych.zapraszamy do przeglądania strony, jednak dostęp i korzystanie z witryny podlega następującym warunkom ("Warunki") i wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Wchodząc na Stronę i przeglądając ją, akceptują Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych Warunków, nie korzystaj z tej Witryny. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji, zmiany lub innej aktualizacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie, a Ty zgadzasz się być związany takimi modyfikacjami, zmianami lub aktualizacjami.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie materiały na tej stronie ("Materiały"), w tym między innymi tekst, zdjęcia, ilustracje, itp. są chronione prawami autorskimi, które są własnością i są kontrolowane przez nas lub przez inne strony, które udzieliły nam licencji na swoje materiały. Materiały ze Strony lub jakiejkolwiek strony internetowej będącej naszą własnością, obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej przez nas nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, ładowane, umieszczane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób. W szczególności, nie należy próbować "przekazywać" żadnego z tych materiałów jako własnej pracy. Modyfikacja Materiału lub wykorzystanie Materiału w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności. Dla celów niniejszych Zasad i Warunków zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ("Znaki") wyświetlane na Stronie są naszą własnością i własnością innych podmiotów. Użytkownikom zabrania się używania jakichkolwiek Znaków bez naszej pisemnej zgody lub osób trzecich, które mogą być ich właścicielami.

Połączone strony

Możemy udostępniać linki i odnośniki do stron internetowych utrzymywanych przez inne podmioty ("strony internetowe osób trzecich"). Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub jakiekolwiek produkty lub usługi oferowane na takich Stronach Internetowych Podmiotów Trzecich.

Zrzeczenie się gwarancji

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, ANI MY, ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTARCZANIE STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW LUB STRONY LUB KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, WSZYSTKO NA TEJ STRONIE JEST DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI "TAK JAK JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE PONOSIMY ABSOLUTNIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA CIAŁA UŻYTKOWNIKA LUB USZKODZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DANYCH, INFORMACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIKAJĄCE Z MATERIAŁÓW LUB BRAKU INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE. PONADTO NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

1. WSZELKIE STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, PRZEZ NASZE DZIAŁANIA, ZANIECHANIA LUB ZANIEDBANIA PRZY POZYSKIWANIU, OPRACOWYWANIU LUB DOSTARCZANIU MATERIAŁÓW;

2. WSZELKIE BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB NIEŚCISŁOŚCI W MATERIALE, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, LUB OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W DOSTAWIE MATERIAŁU; LUB

3. WSZELKIE DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODJĘTE LUB NIEPODJĘTE W OPARCIU O MATERIAŁY DOSTARCZONE NA TEJ STRONIE.

Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień co do treści, kolejności, dokładności, aktualności ani kompletności Materiału, ani też co do tego, że można na nim polegać z jakiegokolwiek powodu. Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień co do tego, że Materiał będzie nieprzerwany i wolny od błędów oraz że wszelkie wady będą mogły zostać skorygowane. Dla celów niniejszej sekcji, "my" obejmuje Himalaya Wellness Latvia SIA i jej filie, następców, udziałowców i ich pracowników, partnerów, zleceniodawców, agentów i przedstawicieli, a także wszelkich zewnętrznych dostawców lub źródeł informacji lub danych.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to umowne, deliktowe czy inne, wynikające z wykorzystania lub polegania na tych materiałach, czy też ogólnie z korzystania z Internetu.

Korzystanie z Witryny i jej przeglądanie odbywa się na ryzyko użytkownika. Nie należy polegać na żadnym z Materiałów, a zamiast tego przed podjęciem jakichkolwiek działań lub podjęciem decyzji o niepodejmowaniu działań należy zasięgnąć innych opinii, które mogłyby doprowadzić do obrażeń, szkody lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju. Prosimy nie polegać na informacjach podanych w niniejszej witrynie jako "porady medyczne". Niniejsza strona internetowa nie zastępuje lekarza ani żadnej innej porady medycznej. Dla celów tej sekcji, "my" obejmuje Himalaya Wellness Latvia SIA, i jej spółek zależnych, następców, udziałowców i ich pracowników, partnerów, zleceniodawców, agentów i przedstawicieli, a także wszelkich dostawców zewnętrznych lub źródeł informacji lub danych.

Ograniczenie środków zaradczych

Jeśli zostaniesz uszkodzony lub zraniony przez którykolwiek z Materiałów zawartych na Stronie, lub jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony ze Strony lub Materiałów, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie dostępu i korzystania ze Strony.

Kwestie jurysdykcyjne

Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez nas z naszych biur w Bengaluru w Indiach. Nie składamy żadnych oświadczeń, że Materiał na Stronie jest odpowiedni lub dostępny do wykorzystania w innych miejscach. Ci, którzy decydują się na dostęp do tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.

Niniejsza umowa podlega, jest interpretowana i wykonywana wyłącznie zgodnie z prawem Indii, a sądy w Bengaluru mają wyłączną jurysdykcję w tym zakresie. Jest to cała umowa między stronami odnosząca się do spraw zawartych w niniejszej umowie.

Zakończenie

Niniejsza umowa zostanie rozwiązana natychmiast bez uprzedzenia, jeśli według naszego uznania nie zastosujesz się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu umowy, muszą Państwo zniszczyć wszystkie materiały uzyskane z tej strony i wszystkie ich kopie, niezależnie od tego, czy zostały one sporządzone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, czy też w inny sposób. W przypadku rozwiązania Umowy, zastrzeżenia dotyczące gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności, szkód i środków naprawczych określonych w niniejszej Umowie pozostają w mocy.

Inne

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszej umowy i nie ma ono wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Możemy w każdej chwili dokonać zmian w niniejszym Regulaminie poprzez aktualizację tego wpisu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania takich zmian i dlatego powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnym Regulaminem, do którego użytkownik jest zobowiązany.

KORZYSTANIE Z TEJ STRONY OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA Z NIEJ